030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Centar za mentalno zdravlje

dr Rebić Mladen, specijalista psihijatrije 

dr Purlija Branka, specijalista psihijatrije 

 

Jelena Stanišić, specijalista socijalne politike i socijalnog rada 

Martinović Marina, psiholog 

 

 

Centar za mentalno zdravlje nalazi se u sklopu objekta Doma zdravlja Bar sa zasebnim ulazom na prizemlju. Ovaj Centar je prostorno i kadrovski osavremenjen i podliježe stalnom usavršavanju, koji prati evropske standarde i primjenjuje najsavremenije medicinske doktrine.  

 

Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bar ima dugogodišnju praksu i profesionalan rad koji je usmjeren na očuvanju i liječenju mentalnog zdravlja pacijenata. Rad se bazira na saradničkoj osnovi a odnos na međusobnom poštovanju i razumijevanju kojim pacijenti mogu biti u potpunosti zadovoljni.  

 

Unapredjenje mentalnog zdravlja je složen proces koji obuhvata brojne segmente društvene infrastrukture, a ne samo zdravstvenog sistema. Koncepcija razvoja mentalnog zdravlja treba da respektuje senzibilitet društva da bi bila adekvatno prihvaćena. Iz tih razloga ne smije se zanemariti socijalni, kulturni, ekonomski i društveni milje, kao i potreba međusektorskog pristupa problemu mentalnog zdravlja 

 

Svjetska zdravstvena organizacija je svojom definicijom zdravlja proširila koncept mentalnog zdravlja: »Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja». Predmetna definicija ukazuje na značaj mentalnog zdravlja, ali istovremeno i na mnoge probleme koji postoje /socijalni, ekonomski, društveni.../ i koji zahtijevaju organizovano djelovanje društva u ovoj oblasti. 

 

Stigmatizacija mentalnih bolesnika i njihovih porodica, predrasuda je i kočnica razvoja i implementacije državnog programa zaštite mentalnog zdravlja stanovništva u RCG i drugim institucijama. 

 

Uključiti zajednicu, porodice i korisnike  

 

U proces planiranja i razvoja politike, programa i službi mentalnog zdravlja treba uključiti zajednice, porodice i korisnike. To pomaže da se službe prilagode potrebama ljudi uzimajući u obzir njihov uzrast, pol, kulturu i socijalne uslove. Osobe sa mentalnim poremećajima i njihove porodice će onda lakše koristiti takve službe. 

 

Uloga zajednice sastoji se od pružanja samopomoći i uzajamne pomoći, lobiranja za izvođenje promjena u zaštiti mentalnog zdravlja i obezbjeđivanje sredstava, izvođenja edukativnih aktivnosti, učestvovanja u praćenju i procjeni efekata zaštite i zastupanja u promjenama stavova prema mentalnim poremećajima i redukovanju stigme.  

 

Grupe korisnika su se pokazale kao snažna, glasna i aktivna snaga promjene. Danas postoje mnoga udruženja korisnika koja su uključena u proces zaštite mentalnog zdravlja. Učestvovanje korisnika u organizovanju službi, procjeni standarda liječenja kao i u razvoju i primjeni politike i Zakona o mentalnom zdravlju, pomaže da se poveća odgovornost stručnjaka.  

 

Porodice su često primarne u obezbjeđivanju zaštite. Neophodno je pomoći porodicama da razumiju bolest, steknu vještine zaštite i podrške, ohrabre redovno uzimanje lijekova i prepoznaju rane znake recidiva, što vodi ka boljem oporavku i smanjenju invalidnosti.  

Razmjena znanja između zdravstvenih stručnjaka, porodica i korisnika je vitalna za razvoj povjerenja i stvaranje efikasnog terapijskog odnosa. Takva razmjena pomaže porodicama koje njeguju pacijente, omogućujući im da se „pokrenu od pasivne brige ka aktivnoj zaštiti”.  

SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU OPIJATSKIH ZAVISNIKA BUPRENORFINOM
Centar za mentalno zdravlje +382 30 312-929
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora