Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Higijensko epidemiološka služba

dr Ljiljana Jovićević, spec.epidemiolog 

dr Snežana Barjaktarović-Labović, sub.spec.higijene 

dr Adis Martinović, spec.epidemiolog 

 

Higijensko-epidemiološka služba u Domu zdravlja u Baru postoji od početka 80-tih godina. HE služba se bavi prevencijom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja ljudi i sredine u kojoj oni žive i rade. Svoj rad HE služba kroz delatnost higijene ostvaruje monitoringom resursa životne sredine, a prije svega vode za piće, vode za rekreaciju, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, praćenjem higijensko-sanitarnih uslova u ustanovama od javnog značaja kao i unapređenjem ishrane.  

 

Kroz djelatnost epidemiologije HE služba, sprovodi nadzor nad zaraznim bolestima, koordinira i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim indikacijama, nadzor nad akcidentima (ujedi životinja i povrede na injekcione igle), sanitarne preglede. U okviru preventivno-medicinske zaštite HE služba ima važnu ulogu u vanrednim situacijama.  

 

• Pružanje usluga u programu suzbijanja širenja zaraznih bolesti 

• Higijensko-sanitarni nadzor nad objektima od značaja. 

• Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz zemalja u kojima ima kolere,kuge,žute groznice,virusnih hemoragiskih groznica i malarije. 

• Obavljanje zdravstveno-sanitarnih pregleda zaposlenih u kontaktu sa hranom radi sprečavanja nastanka zaraznih bolesti ,bolesti koje se prenose namirnicama,vodom za piće,gnojna oboljenja kože,sluzokože i sl. 

 

• Izdavanje sanitarnih knjižica 

• Praćenje ekoloških faktora rizika sa aspekta zagađenosti,vazduha, vode, zemljišta, namirnica,kontrola higijene kod školske i predškolske djece i sl. 

• Stručna ocjena o higijenskoj ispravnosti vode za piće i mikrobiološka, hemijska i zdravstvena ispravnost vode u bazenima i izvorištima. 

 

• Vrši ispitivanje stalnog djelovanja na zagađenost vazduha u određenoj sredini. 

• Mjeri i kontroliše nivo buke u određenoj sredini. 

• Stara se o zaštiti životne sredine 

• Higijensko-epidemiološka služba je pružila u proteklih 10 mjeseci 4.285 usluga. 

Higijensko epidemiološka služba +382 30 317-351
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora