Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Javne nabavke 2018

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE HITNIH NABAVKI
Zahtjev za dostavljanje ponuda video nadzor
ZAHTJEV ZA DOSSTAVLJANJE PONUDA ZA MEDICINSKE UNIFORME
ODLUKA O POKRETANJU ZA MEDICINSKE UNIFORME
Odluka i zahtjev za pokretanje postupka male vrijednosti medicinska oprema
Obavjestenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti roba
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti - reklamni materijal
Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti - Reklamni materijal
PLAN JAVNIH NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI 2018 GODINA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Elektro tehnički uređaji
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba Potrošni i tehnički materijal
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba auto dijelovi i auto gume
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ELEKTRO TEHNIČKI UREĐAJI
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI POTROŠNI I TEHNIČKI MATERIJAL
ZAHTIJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI -KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ
ZAHTIJEV ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI-MIKROBIOLOŠKI DISKOVI
zahtijev za mikrobiološke diskove 1
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mikrobioloski diskovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mikrobioloski diskovi OXOID CTO455B
Obavještenje o ishodu postupka nabavke roba male vrijednosti-AUTO DIJELOVI I AUTO GUME
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba kancelarijski namještaj
Zahtijev za nabavku male vrijednosti -Aluminijski zastitni zastori
Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti radova - aluminijski zaštitni zastori
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki mv za 2018 god i Izmjene i dopune Plana javnih nabavki male vrijednosti 2018.godine
PLAN JAVNIH NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI ZA 2018 GOD SA IZMJENAMA I DOPUNAMA
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba -medicinska oprema-VAGINALNA SONDA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga male vrijednosti -STAMPANJE OBRAZACA
Obavještenje o ishodu postu naba male vrijednosti-Štampanje obrazaca
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba-Vaginalna sonda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba-Biro oprema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga Održavanje i čišćenje klima uređaja
OBAVJEŠTENJE O ISH POSTUPKA NABAVKE MV ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Fizička zaštita lica i imovine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab male vrijednosti radova Održavanje objekata Doma zdravlja i ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti -Fizička zaštita lica i imovine
Zahtijev za nabavku male vrijednosti roba Prehrambeni proizvodi
Zahtjev za dos ponuda za nabavku opreme Centar za djecu sa posebnim potrebama -1
Zahtjev za dostav ponuda za nabavku opreme za Centar za djecu sa posebnim potrebama-2
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti - radovi
Zahtjev za dostav ponuda nabavka opreme Centar za djecu sa posebnim potrebama-3
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti Prehrambeni proizvodi
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka jnmv oprema za čekaonicu Centra za djecu sa posebnim potrebama
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti medicinske opreme za ordinaciju pedijatra u Centru za djecu sa posebnim potrebama
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-logopedski i didaktički materijal
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab male vrijednosti za nabavku roba MIKROBIOLOŠKI INKUBATOR I AUTOKLAV
Obavještenje o ishodu postupka nabavku male vrijednosti kolektivno osiguranje 171 radnika JZU Doma zdravlja Bar
Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke - autoklav i inkubator
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavkuopreme za Sanitarnu mikrobiologiju-Mikrobiološki inkubator i Autoklav
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab male vrijednosti radova Ugradnja eloksirane bravarije na pojedinim djelovima objekta Doma zdravlja
Obavještenje o ishodu postupaka nab male vrijednosti -mikrobiološki inkubator i autoklav
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednost Uniformea i obuća za nemedicinske radnike -posebna radna odjeća
Obavještenje o ishodu postupka nabv male vrijednosti radova Ugradnja eloksirane bravarije na pojedinim djelovimas Doma zdravlja
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba Uniforme i obuća za nemedicinske radnike -Posebna radna odjeća
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radova Ugradnja eloksirane bravarije na pojedinim djelovima Doma zdravlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrijednosti usluga Mobilne telefonije
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Laboratorijski frižider
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga -Mobilne telefonije
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti ROBA LABORATORIJSKI FRIŽIDER
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab male vrijednosti RADOVA NA UREĐENJU PARKING PROSTORA SA UGRADNJOM PODIZNE RAMPE
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI RADOVA NA UREĐENJU PARKING PROSTORA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga Izrada i ugradnja reklamnih tabli sa 3 D natpisom
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Izrada i ugradnja reklanih tabli sa 3 D natpisom
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabav male vrijednosti - kancelarijski materijal
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabav male vrijednosti - sredstva za higijenu
POJAŠNJENJE ZAHTIJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI-KANCELARIJSKI MATERIJAL
Pojašnjenje Zahtijeva za nabavku male vrijednosti Kancelarijski materijal za stavku 11
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- Kancelarijski materijal
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -Sredstva za higijenu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab.male vrijednosti - kancelarijski namjestaj
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba Kancelarijski namještaj
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga -Održavanje informacionog sisitema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednostiroba Polovno vozilo za potrebe Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga Održavanje informacionog sisitema
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti nabavke roba-Polovno vozilo
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki male vrijednosti 2018
Plan javnih nabavki male vrijednosti za 2018 god sa 3 izmjenama
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti roba Novo putničko vozilo
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki male vrijednosti za 2018.g
Plan javnih nabavki male vrijednosti sa izmjenama i dopunama za 2018 god
Odluka o pokretanju postupka nab male vrijednosti polovno vozilo
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti polovno vozilo
Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti -polovno vozilo
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti - Medicinske uniforme
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora