Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Plan upravljanja otpadom

Na osnovu člana 28 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list RCG 64/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list RCG 60/03 i 32/11) a postupajući po zahtjevu JZU DOM ZDRAVLJA BAR, Agenicija za zaštitu životne sredine Vlade Crne Gore je donijelo rješenje kojim se daje saglasnost za plan upravljanja otpadom, kojeg možete preuzeti na linku ispod. 

Plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom (2015.g.)
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora