Одсјек за хигијену и здравствену екологију, микробиолошка дијагностика и саниратна хемија

Одсјек за хигијену и здравствену екологију је задужен за откривање, праћење и превенцију фактора ризика по здравље од заразних и хроничних незаразних болести као и за предузимање мјера за смањење њиховог утицаја или елиминисање.

Главне дјелатности Одсјека  хигијене и здравствене екологије су :

Праћење и анализа квалитета здравствене безбједности   вода (за пиће и вода за рекреацију и базене,) , намирница и брисева.
Праћење санитарно - хигијенских и других услова у јавним објектима, образовно-васпитним установама као и објектима за производњу и промет животних намриница
Праћење хигијенских и других услова под којима становништво живи и ради као могућих узрочника болести и предлагање мјера за решавање проблема из области хигијене и здравствене екологије.
Активности Одсјека за хигијену и здравствену екологију су:

-Узорковање

Стручни тим, осим  љекар, специјалисти хигијене  сачињавју и санитарно еколошки инжењери и санитарни   техничари  који врше узорковање: вода за пиће,вода за рекреацију и спорт (базени - отворени и затворени, јавна купалишта)намирница,брисева. Сви запослени су потпуно стручно оспособљени за сва наведена узорковања, која се обављају према важећој законској регулативи и домаћим и међународним стандардима. Узорковања се врше за потребе различитих корисника (јавна комунална предузећа, индустријска производња, занатска производња, промет хране, обданишта, основне  школе, интернати, студентски домови, здравствене установе

           -Давање стручног мишљења

           -Праћење санитарно-хигијенског стања у образовно- васпитним установама

         - Спровођење дијето-профилактичких мјера

 

Микробилошка дијагностика

 

Центар за микробиолошку дијагностику Дома здравља Бар има дугогодишњу традицију у свом раду, препознату не само у Општини Бар већ и у региону.

У оквиру Центра за микробиолошку дијагностику, као специфична дјелатност Дома здравља Бар, функционише и лабораторија санитарне микробиологије. У циљу одређивања здравствене исправности, лабораторија врши микробиолошка испитивања вода за пиће, базенских вода, животних намирница и брисева површина на хигијенску исправност према важећим нормативима и правилницима у Црној Гори.

Лабораторија санитарне микробиологије акредитована је за свој рад од стране Акредитационог тијела Црне Горе добијањем сертфиката о акредитацији 2015. године (акредитациони број ЛИ 11.15), који је продужен 2019. и 2023.године, чиме је постала једна од првих акредитованих лабораторија ове врсте у земљи. Лабораторија задовољава захтјеве стандарда МЕСТ ИСО/ИЕЦ 17025:2018 и у потпуности је компетентна за обављање послова испитивања који су наведени у Рјешењу о утврђивању обима акредитације.

Санитарна хемија

 

Санитарна хемија спада у специфичности Дому здравља Бар. Ова служба има дугогодишњу традицију и њен рад карактеришу тачни и поуздани резултати усаглашени са свим потребним стандардима.

Тим Лабораторије санитарне хемије чине специјалиста санитарне хемије, аналитичари и техничари чији су дјелокруг рада физичко-хемијске анализе из дјелатности санитарне хемије (воде, животне намирнице,  предмета опште употребе) према утврђеним нормативима и правилницима у Црној Гори. 

Санитарна хемија једна је од првих акредитованих лабораторија у Црној Гори  у складу са МЕСТ ЕН ИСО/ИЕЦ 17025: 2018  - Општи захтјеви за компентентност лабораторија за испитивање и еталонирање, од стране Акредитационог тијела Црне Горе  под акредатиционим бројем 089 и стандард квалутета је усаглашен са захтјевима овог стандарда.

Усавршавање квалитета својих услуга Лабораторија перманентно врши кроз:

-          Учествовање у Међународним међулабораторијским испитивањима и тестовима оспособљености

-          Континуирано стручно оспособљавање  и усавршавање запослених

-          Осавремењавање опреме и простора за испитивања

-          Увођењем нових метода испитивања

Стручно особље лабораторије је највишег образовног профила које својим искуством , знањима и константним усавршавањем, обезбјеђује развој и повјерење у имплементирану методологију и резултата испитивања

 

69