Одсјек за хигијену и здравствену екологију

Одсјек за хигијену и здравствену екологију је задужен за откривање, праћење и превенцију фактора ризика по здравље од заразних и хроничних незаразних болести као и за предузимање мјера за смањење њиховог утицаја или елиминисање.

Главне дјелатности Одсјека  хигијене и здравствене екологије су :

Праћење и анализа квалитета здравствене безбједности   вода (за пиће и вода за рекреацију и базене,) , намирница и брисева.
Праћење санитарно - хигијенских и других услова у јавним објектима, образовно-васпитним установама као и објектима за производњу и промет животних намриница
Праћење хигијенских и других услова под којима становништво живи и ради као могућих узрочника болести и предлагање мјера за решавање проблема из области хигијене и здравствене екологије.
Активности Одсјека за хигијену и здравствену екологију су:

-Узорковање

Стручни тим, осим  љекар, специјалисти хигијене  сачињавју и санитарно еколошки инжењери и санитарни   техничари  који врше узорковање: вода за пиће,вода за рекреацију и спорт (базени - отворени и затворени, јавна купалишта)намирница,брисева. Сви запослени су потпуно стручно оспособљени за сва наведена узорковања, која се обављају према важећој законској регулативи и домаћим и међународним стандардима. Узорковања се врше за потребе различитих корисника (јавна комунална предузећа, индустријска производња, занатска производња, промет хране, обданишта, основне  школе, интернати, студентски домови, здравствене установе

           -Давање стручног мишљења

           -Праћење санитарно-хигијенског стања у образовно- васпитним установама

         - Спровођење дијето-профилактичких мјера

 

69