Санитарна хемија

Санитарна хемија спада у специфичности Дому здравља Бар. Ова служба има дугогодишњу традицију и њен рад карактеришу тачни и поуздани резултати усаглашени са свим потребним стандардима.

Тим Лабораторије санитарне хемије чине специјалиста санитарне хемије, аналитичари и техничари чији су дјелокруг рада физичко-хемијске анализе из дјелатности санитарне хемије (воде, животне намирнице,  предмета опште употребе) према утврђеним нормативима и правилницима у Црној Гори. 

Санитарна хемија једна је од првих акредитованих лабораторија у Црној Гори  у складу са MEST EN ISO/IEC 17025: 2018  - Општи захтјеви за компентентност лабораторија за испитивање и еталонирање, од стране Акредитационог тијела Црне Горе  под акредатиционим бројем 089 и стандард квалутета је усаглашен са захтјевима овог стандарда.

Усавршавање квалитета својих услуга Лабораторија перманентно врши кроз:

-          Учествовање у Међународним међулабораторијским испитивањима и тестовима оспособљености

-          Континуирано стручно оспособљавање  и усавршавање запослених

-          Осавремењавање опреме и простора за испитивања

-          Увођењем нових метода испитивања

Стручно особље лабораторије је највишег образовног профила које својим искуством , знањима и константним усавршавањем, обезбјеђује развој и повјерење у имплементирану методологију и резултата испитивања

22