Smjernice za zaštitu djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Ministarstvo zdravlja je pripremilo Smjernice za postupanje pružalaca zdravstvenih usluga u cilju zađtite djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Crna Gora je jedna od prvih zemalja svijeta koja je, izradom smjernica, usaglasila okvir odgovora zdravstvenog sistema u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece i adolescenata.  

Zdravstveni sistem, odnosno zdravstveni radnici, imaju značajnu i specifičnu ulogu u svim fazama zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja: od prevencije preko otkrivanja i dijagnostike, pa do tretmana, praćenja i evaluacije. Jedan od osnovnih zadataka zdravstvenih radnika je senzibilizacija šire javnosti i stručnjaka drugih oblasti. Zdravstveni sistem ima značajnu ulogu u prevenciji svih onih situacija koje kasnije mogu biti izvor nasilja nad djecom. Veliki značaj imaju savjetovališta u zdravstvenom sistemu, a posebno ona koja se definišu kao specijalizovana savjetovališta za trudnice, savjetovalište za brak, pedijatrijsko savjetovalište, savjetovalište za adolescente.  

Odluka Ministarstva zdravja da izradi Smjernice ima za cilj da unaprijedi rad pružalaca zdravstvenih usluga na svim nivoima zaštite u oblasti identifikacije slučajeva zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja, prijavljivanja i daljeg upućivanja nadležnim službama. 

Iako se dužnost prijavljivanja slučaja u načelu odnosi na ustanovu koja se u okvirima svoje djelatnosti bavi zaštitom djece, obaveza ljekara i ostalih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika je da svaki slučaj zlostavljanja prijave nadležnim ustanovama, odnosno službama.  

Povodom donošenja Smjernica Dom zdravlja Bar će u narednom periodu organizovati prezentaciju sa ciljem što boljeg upoznavanja sa obavezama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u slučajevima kada se sumnja i kada je na nasilje, zanemarivanjei i zlostavljanje djece i adolescenata evidentno. 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
64