Održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC u Šibeniku, Hrvatska

Datum održavanja:

23. i 24. septembar 2021.

 

Mjesto održavanja:

Palača Galbiani Palace

Adresa: Ulica kralja Tomislava 10, 22000 Šibenik, Hrvatska

 

Partner domaćin:

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, Hrvatska

 

IZVJEŠTAJ S PARTNERSKOG SASTANKA

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (PP2) je od 23.09. do 24.09.2021. u Šibeniku organizovao je četvrti partnerski sastank projekta HEPSC kao glavni moderator i koordinator sastanka.

Na sastanku su učestvovali 13 predstavnika projektnih partnera. Na dnevnom redu sastanka bili su izvještaji o sprovedenim aktivnostima tokom 1. I 2. perioda projekta HEPSC kao i buduće aktivnosti.

Nakon uvodnog dijela na kojem je gđa. Diana Dulibić (PP2) pozdravila sve prisutne i upoznala ih sa dvodnevnim rasporedom gđa. Violeta Srzentić (LP) prezentovala je napredak rada na radnim paketima 1-4 uz obaveznu diskusiju problematike povezane s sprovođenjem  navedenih paketa.

Prvog dana sastanka održane su individualne prezentacije dosadašnjih partnerskih aktivnosti, opšti pregled trenutnog statusa projekta i razmjena iskustava, otvorena diskusija, razrađivanje metodologije planova projektnih aktivnosti, odnosno daljnje planiranih akcija te planiranje slijedećeg partnerskog sastanka i aktivnosti.

Uz predstavnike domaćine među prezenterima na sastanku sudjelovali su predstavnici svih projektnih partnera, Dom zdravlja Bar, Crna Gora (Vodeći partner), Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (PP3) i predstavnik Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (PP4).

Nikolina Gaćina dala je pregled aktivnosti vezano uz radionice I edukacije koje će se održavati u sklopu projekta HEPSC. U sklopu svoje prezentacije pobliže je pojasnila način na koji će se provoditi edukacija među predškolskom djecom sa točno utvđenim vremenom održavanja I kratkim pregledom tema koje će biti obuhvaćene edukacijama.

Voditeljica projekta Lidija Bujas i voditeljica laboratorija za ispitivanje hrane u ZZJZ ŠKŽ Nina Vuletin predstavile su ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima na području Šibensko-kninske županije. Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije provodit će kontrolu kvalitete hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Mikrobiološka kontrola hrane provoditi će se sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu čija je provedba osigurana Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima.

U sklopu radnog paketa Komunikacije Danijela Lešo (PP2) je dala uvid u o vidljivosti projekta i načinu diseminacije materijala te o načinu računanja broja ciljanih skupina.

Uvid u podršku u financijskom upravljanju i planiranju novčanog tijeka dala je Antonia Skorić, financijski manager PP2.

Drugi dan sastanka bio je vođen raspravom o predstojećim aktivnostima za radne pakete. U sklopu 1. radnog paketa osim dosadašnjih troškova, planiranih izdataka raspravljano se o što bržem sprovođenju javne nabavke za PP3 I PP4 koji to do sada nisu učinili te o mogućnostima produženja trajanja projekta radi zaostatka u provedbi nekih projektnih aktivnosti uslijed COVID-19 pandemije.

Radni paketi 3 i 4 su tehnički paketi te je rasprava bila dugotrajna. Bilo je potrebno definisati tačnu metodologiju kojom će se definirati obuhvat target grupa za svaku lokaciju (za svakog partnera pojedinačno), učestalost uzorkovanja hrane i pića u predškolskim ustanovama obuhvaćenih projektom i uskladiti parametre ispitivanja kako bi PP3 I PP4 mogli provesti javnu nabavku za kupovinu laboratorijske opreme u svrhu monitoringa, uzorkovanja i laboratorijskih analiza.

Podaci koji se dobiju navedenim ispitivanjima će pomoći u boljem razumijevanju prehrambenih navika, sastava  hrane (obroka) koji se poslužuju u predškolskim ustanovama prekogranične saradnje među zemljama partnerima. Na sastanku je definisano trajanje radionica za pedijatrijske sestre te je odlučeno kako svaki PP treba provesti 5 radionica za 5 medicinskih sestara u trajanju po 2 sata te obuhvatiti sve zadane teme koje su definirane projektom.

Sastanak je protekao vrlo uspješno i postignuti su dogovori po svim tačkama te su razjašnjene mnoge nejasnoće i napravljen je detaljan organizacijski plan za sljedeće razdoblje.

Dogovoreno je da će se sljedeći partnerski sastanak održati krajem 2021. godine u Sarajevu.

Dogovoren je detaljan plan sprovođenja  projektnih aktivnosti za 2021. godinu

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
66