HES

dr sci.med. Ljiljana Jovićević, specijalista epidemiologije 
Koordinator Odsjeka za epidemiologiju 

Maja Kolović, viši sanitarni tehničar 
Glavni sanitarni tehničar 

 

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja u Baru osnovana je davne 1963. godine. Od 2017. godine ova služba je podijeljena na Odsjek za epidemiologiju i Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju.  

Odsjek za epidemiologiju u skladu sa Zakonom o zdravtvenoj zaštiti („Sl. List CG“, broj 8/21), Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl.list RCG", br 32/2005, „Sl. list CG” 14/2010, 30/2012, 012/18, 064/20 i 059/21) i drugim propisima sprovodi programe nadzora, prevencije i kontrole zoonoza, crijevnih, respiratornih, polno prenosivih i vektorskih zaraznih bolesti kao i intrahospitalnih infekcija.  

Pored navedenog, Odsjek za epidemiologiju vrši imunizaciju po epidemiološkim indikacijama (imunizacija protiv hepatitisa B, imunizacija protiv bjesnila, imunizacija protiv žute groznice, imunizacija protiv streptokokusa pneumonije, imunizacija protiv virusnog hepatitisa A, imunizacija protiv meningokoknog meninigitisa i dr.). 

Odsjek za epidemiologiju vrši imunizaciju i sprovodi zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze u našu zemlju kao i davanje savjeta i preporuka licima koja putuju u zemlje u kojima postoji opasnost od obolijevanja od pojedinih zaraznih bolesti (primjena određene vrste hemio ili seroprofilakse). 

U uslovima vanrednih stanja (poplave, zemljotresi, epidemije i dr.), Odsjek za epidemiologiju ima posebno značajnu ulogu u pogledu učešća u izradi strategijskih i operativnih planova, definisanju metoda efikasnog utvrđivanja uzročnika i izvora u slučaju pojave zaraznih bolesti, davanju upustava i preporuka za sprovođenje preventivnih mjera, definisanju potreba u snabdijevanju dovoljnim količinama medicinskim sredstvima i opremom, ličnom zaštitnom opremom i sredstvima za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

Odsjek za epidemiologiju u cilju kontrole i prevencije nezaraznih bolesti učestvuje u kreiranju i sprovođenju javno zdravstvenih kampanja za promovisanje zdravih životnih stilova i prevenciju pojedinih preventabilnih masovnih nezaraznih oboljenja. 

 

Radno vrijeme: 

I smjena 7-14h 

II smjena 14-21h 

Obavezni zdravstveni pregledi kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom  

 

Obavezni zdravstveni (sanitarni) pregledi određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom sa savjetovanjem spadaju u posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.  

Vrše se na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl.list RCG", br 32/2005, „Sl. list CG” 14/2010, 30/2012, 012/18, 064/20 i 059/21), Pravilnika o vrsti i obimu zdravstvenih pregleda zaposlenih lica koja podliježu zdravstvenom nadzoru i nad kliconošama određenih zaraznih bolesti (Sl.list SRCG br.3/89) i Odluke o načinu vršenja obaveznih zdravstvenih pregleda određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl.list SRJ 27/97). 

 

Obaveznim zdravstvenim pregledima u objektima pod sanitarnim nadzorom sa savjetovanjem podliježu:  

1. zaposleni na poslovima javnog vodosnabdijevanja stanovništva vodom za piće i rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prometa i distribucije hrane; 

2. zaposleni na poslovima njege i održavanja higijene u predškolskim ustanovama, obrazovnim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj djece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smještaj određenih kategorija lica; 

3. zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji pružaju usluge zdravstvene zaštite na odjeljenjima sa povećanim rizikom od zaraznih bolesti, i to: na poslovima dijagnostike, liječenja, njege, ishrane bolesnika i poslovima održavanja higijene; 

4. zaposleni na poslovima proizvodnje, prometa i izdavanja ljekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na bilo koji način dolaze u neposredan kontakt sa ljekovima i medicinskim sredstvima; 

5. zaposleni na poslovima pružanja usluge higijenske njege i uljepšavanja lica i tijela, poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože, kao i zaposleni na poslovima proizvodnje i prometa kozmetičkih sredstava; 

6. lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu  

 

Sanitarni pregledi se vrše svakog radnog dana u prostorijama 52 i 53 Odsjeka za epidemiologiju u periodu od 7,30-9,30h.  

Na zahtjev naručioca, sanitarni pregledi se mogu organizovati i na terenu. 

Ovjera i upisivanje rezultata u sanitarne knjižice se vrši svakog radnog dana u periodu od 12-14h.  

Uplate za sanitarni pregled se mogu izvršiti na žiro račun 530-2470-72 ili direktno na blagajni u Domu zdravlja Bar. 

 

Kontakt: 

030 317 351 

067 981 006 

067 981 008 

hesdzbar@t-com.me 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
30