Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju

Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju je zadužen za otkrivanje, praćenje i prevenciju faktora rizika po zdravlje od zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti kao i za preduzimanje mjera za smanjenje njihovog uticaja ili eliminisanje.

Glavne djelatnosti Odsjeka  higijene i zdravstvene ekologije su :

Prаćеnjе i аnаlizа kvaliteta zdrаvstvеnе bеzbjеdnоsti   vоda (zа pićе i vоdа zа rеkrеаciјu i bаzеnе,) , namirnica i briseva.
Praćenje sanitarno - higijenskih i drugih uslova u javnim objektima, obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i objektima za proizvodnju i promet životnih namrinica
Prаćеnjе higiјеnskih i drugih uslоvа pоd kојimа stаnоvništvо živi i rаdi као mоgućih uzrоčnikа bоlеsti i prеdlаgаnjе mjеrа zа rеšаvаnjе prоblеmа iz оblаsti higiјеnе i zdravstvenе еkоlоgiјe.
Aktivnosti Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju su:

-Uzorkovanje

Stručni tim, osim  ljekar, specijalisti higijene  sačinjavju i sanitarno ekološki inženjeri i sanitarni   tehničari  koji vrše uzorkovanje: voda za piće,voda za rekreaciju i sport (bazeni - otvoreni i zatvoreni, javna kupališta)namirnica,briseva. Svi zaposleni su potpuno stručno osposobljeni za sva navedena uzorkovanja, koja se obavljaju prema važećoj zakonskoj regulativi i domaćim i međunarodnim standardima. Uzorkovanja se vrše za potrebe različitih korisnika (javna komunalna preduzeća, industrijska proizvodnja, zanatska proizvodnja, promet hrane, obdaništa, osnovne  škole, internati, studentski domovi, zdravstvene ustanove

           -Davanje stručnog mišljenja

           -Praćenje sanitarno-higijenskog stanja u obrazovno- vaspitnim ustanovama

         - Sprovođenje dijeto-profilaktičkih mjera

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
69