Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju

Оd  2017. godine , Odsjek za higijenu i  zdravstvenu ekologiju  Doma zdravlja Bar,  funkcioniše kao samaostalna služba, a datira još od davne 1963.godine, kada je bio u sklopu higijensko -epidemiološke službe( HES). Isti je  zadužen  za identifikaciju, prаćеnjе i prеvеnciјu fаktоrа rizika po zdravlje od zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti, kao i za preduzimanje mjera za smanjenje njihovog uticaja ili njihovo eliminisanje.

Koordinator Odsjeka za higijenu  i zdravstvenu ekologiju
dr Marija Mrdak  specijalista higijene 

Glavni sanitarni tehničar odsjeka  
Jelena Garić Iličković  mr sanitarnog inženjerstva

 

Glavne djelatnosti Odsjeka ( OZHE)

Organizuje i koordinira realizaciju programa od opšteg interesa, u sledećim oblastima:

-          higijensko-sanitarni nadzor nad objektima od  javnog značaja,

-          analizira i prati ekološke faktore rizika sa aspekta kontaminacije vode (za piće, površinskih), vazduha, zemljišta, namirnica, ishrane, predmeta opšte upotrebe, buke, školske i predškolske higijene, saobraćaja, itd. sa ocjenom procjene rizika,

-          analizira i ocjenjuje kvalitativno i kvantitativno mjerenje nivoa mikrobiološke i hemijske zagađenosti sredine sa predlogom mjera,

-          daje zaključnu stručnu ocjenu o higijenskoj ispravnosti uzoraka vode za piće i vode bazena na mikrobiološku, hemijsku i zdravstvenu ispravnost,

-          daje zaključnu stručnu ocjenu o higijenskoj ispravnosti uzoraka hrane na mikrobiološku hemijsku i zdravstvenu ispravnost,

-          vrši praćenje stanja i kontrolu društvene, odnosno kolektivne ishrane, porodične ishrane i  ishrane pojedinaca, sa kontrolom objekata društvene ishrane,

-          vrši praćenje i proučavanje higijenskih uslova pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaganje i sprovođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,

-          vrši nadzor nad objektima društvene ishrane, internatima i dječijim ustanovama,

-          vrši kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dječjim ustanovama u saradnji sa službom pedijatrije,

-          daje ocjenu higijensko-sanitarnih uslova u zdravstvenim ustanovama, i daje predlog mera, u cilju kontrole intrahospitalnih infekcija

-          izvođenje i kontrola postupaka dezinfekcije i sterilizacije

-          izvođenje i kontrola postupaka deratizacije,

-          izvođenje i kontrola postupaka dezinsekcije

-          uzimanje briseva u cilju kontrole intrahospitalnih infekcija

-          ispitivanje sanitarno-higijenskog stanja karakteristika sportskih objekata, pratećih prostorija, rekvizita

-          prati stanje zagađenosti vazduha u komunalnoj sredini,

-          vrši ispitivanje stalnog djelovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,

-          vrši nadzor nad dispozicijom otpadnih materija,

-          sarađuje sa sanitarnom i inspekcijom za hranu i izvještava o nađenom stanju i načinu rešavanja problema,

-          vodi evidenciju i izvještava Instituta za javno zdravlje, o rezultatima rada u pojedinim segmentima,

-          učestvuje u realizaciji programa aktivnosti od interesa za državu, a u domenu svojih zakonskih ovlašćenja,

 

Aktivnosti Odsjeka  su :

Uzorkovanje Stručni tim, koji sačinjavaju: ljekari,-specijalisti higijene, mr sanitarnog inženjeringa,, mr javnog zdravlja  i sanitarni  tehničari vrše uzorkovanje:

vode za piće,
vode za rekreaciju i sport (bazeni - otvoreni i zatvoreni, javna kupališta),
namirnica,
briseva
 

Svi zaposleni su potpuno stručno osposobljeni za sva navedena uzorkovanja i mjerenja koja se obavljaju prema važećoj zakonskoj regulativi i domaćim i međunarodnim standardima. Uzorkovanja se vrše   za Uprave za inspekcijske poslove i potrebe različitih korisnika (javna komunalna preduzeća, industrijska proizvodnja, zanatska proizvodnja, promet hrane, obdaništa, osnovne i škole, internati, studentski domovi, zdravstvene ustanove i dr).

 

Fizičko-hemijska ispitivanja

Tim Odsjeka za sanitarnu laboratoriju  koga čine specijalista sanitarne hemije  i hemijski tehničari, rade na utvrdjivanju:

kvaliteta i higijenske ispravnosti vode za piće (bunarska voda, izvorska i voda iz vodovodnih sistema,)
kvaliteta i higijenske ispravnost bazena za kupanje i rekreaciju
kvaliteta i higijenske ispravnost namirnica
 

Odeljenje higijene i zdravstvene ekologije su  akreditovale  34  parametra  za  fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitavanja. u skladu sa  MEST EN ISO/IEC 17025:2018:

 

Obim akreditacije koji važi od 10. 09. 2019. godine 
Sertifikat o akreditaciji  ATCG-0089  sa periodom važenja od 10. 09. 2019. godine do 09. 09. 2023. godine.
Radno vrijeme Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju je  od 7.00- 14.00 h svakog radnog dana.
 

Informacije u vezi ispitivanja i uzorkovanja vode, hrane i briseva možete dobiti na :

Tel. 030/ 314- 885

Br. žiro računa:  530-2470-72

e-mail:  higijenadzbar@gmail.com

 

A u prilogu su dati  zahtjevi za ispitivanjei  i uzorkovanje: vode za piće, bazenskih voda, hrane i briseva.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
69